Plánování
MŠ Jeseník nad Odrou pracuje dle zpracovaného projektu „ŠVP PV - Poznáváme krásy života na zemi“ se zaměřením na lidové tradice, rozvoj estetické výchovy a protidrogovou prevenci. Ve výchovně vzdělávací práci se preferuje sociální kulturní oblast.

Hlavní cíle projektu:
 1. Rozvíjení kulturně estetických dovedností (slovesné, výtvarné, hudební, dramatické) produktivních i receptivních
 2. Vytváření základů estetického vztahu ke světu, k přírodě, k životu, ke kultuře a umění
 3. Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu
 4. Zařazení výchovně vzdělávacího projektu „Sluníčko“ v rámci drogové prevence

Realizace hlavních cílů:
 1. Vytváření sociálně kulturního a pohodového prostředí.
 2. Vytváření estetického prostředí s podílem dětí
  - výzdoba MŠ dětskými kresbami a výrobky, obměňování koutů tradic, prezentace MŠ dětskými kresbami na nástěnce v nákupním středisku Jednota Jeseník nad Odrou, účast dětí na výtvarných soutěžích.
 3. Příprava společenských zábav, slavností a tradic - pouštění draků, výroba Podzimáčků z přírodních materiálů, Mikulášská nadílka, pečení a zdobení cukroví, vánoční besídka, Masopust, vítání jara – topení Mařeny, Velikonoce, Den matek, Den dětí a další... Většiny těchto akcí se účastní i rodiče.
 4. Shlédnutí divadelních a hudebních vystoupení v kulturním středisku v Jeseníku nad Odrou i přímo v MŠ. Návštěva Velikonoční výstavy v Blahutovicích.
 5. Hudebně pohybové činnosti podňecující rozvoj tvořivosti, estetického vnímání i vyjadřování. Seznamování s lidovou slovesností, zvyky a tradicemi. Veřejné vystupování dětí v krojích v obci. (Den matek, Vítání občánků...)

Rámcové uspořádání dne a činností:

6:30 - 8:30   -   spontánní hry, individuální a skupinové činnosti
8:30 - 8:50   -   ranní cvičení (komunitní kruh, logopedická chvilka)
8:50 - 9:l5   -   dopolední svačina
9:l5 - 9:45   -   řízené činnosti- společné a skupinové
9:45 - 11:45   -   pobyt venku
11:45 - 12:30   -   oběd
12:30 - 12:45   -   hygiena
12:45 - l4:30   -   spánek, odpočinek (respektování individuálních potřeb dítěte)
14:30 - l5:00   -   oblékání, hygiena, odpolední svačina
15:00 - l6:00   -   odpolední zájmové činnosti


Spontánní hra a řízené činnosti se mohou v průběhu dne časově měnit, vycházejí z potřeb a přání dětí. Rovněž ranní cvičení je možno v průběhu dne přesunout. (např. ven)
[ O nás ] - [ Plánování ] - [ Aktuality ] - [ Foto ] - [ Kontakt ]